لطفا با ارسال پیشنهادات و انتقادات خود، ما را در بهبود و ارتقاء ابرسلامت یاری نمائید.

به بهترین پیشنهادات یک عدد ربع سکه جایزه داده خواهد شد.

مسیر عصبی مغز و چگونگی تبدیل شدن به رفتار یا مهارت به عادت

مسیر عصبی مغز و چگونگی تبدیل شدن به رفتار یا مهارت به عادت @mentall_health